زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
استیس در جایگاه یک فیلسوف انگلیسی تحلیل زبانی، دین را همسان با عرفان دانسته و گوهر آن را تجربه عرفانی می داند. وی تجربه عرفانی و به تبع آن، گزاره های دینی را در قالب زبان بشری و عقل مفهوم ساز، غیرقابل بیان و توصیف ناپذیر می داند. استیس هستی را دارای دو ساحت طولی زمانی و لازمانی می داند که هر مرتبه دارای زبان خاص خویش است. عالم زمانی را قلمروی عقل مفهوم ساز متناهی می داند اما دین را متعلق به مرتبه لازمانی دانسته که صرفا با شهود قابل ادراک می باشد. از منظر استیس، زبان دینی، نمادین است. قضایای نمادین برای گزارش واقعیت نمی باشند، بلکه کارکرد آنها، برانگیختن عواطف دینی در مخاطبان و انگیزش تجربه دینی است. در این نوشتار نخست با ایضاح مفاهیم کلیدی، مقصود استیس از دین، عقل و عرفان را بیان کرده ایم. سپس تحلیل استیس از مسأله نمادین بودن زبان دینی با تأکید بر کارکرد اصلی‌اش که انگیزش تجربه و احساسات دینی در دینداران است را تقریر نموده ایم. در پایان، مبانی معرفت‌شناختی نظریه وی، بررسی شده است.
کلیدواژه ها: استیس، دین، عرفان، زبان دینی، زبان نمادین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stace on Religious Language: The Epistemological Foundations

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein mahdavinejad 1
  • maasome salari 2
چکیده [English]

As an English analytic philosopher, Stace considers religion to be identical with mysticism and mystical experience to be its core. According to him, mystical experiences and thus religious propositions are ineffable. Existence consists of temporal and eternal realms each of which has its special language. While the temporal world is the realm of finite reason, religion belongs to the eternal level that can be perceived only by intuition. Religious language is symbolic. Symbolic proposition is not a report of reality, but its function is to stimulate religious emotions in believers and to bring about religious experience. In this article, I shall begin by explaining Stace’s notions of religion, reason and mysticism. I shall, then, describe Stace’s analysis of the symbolic language of religion with reference to its function, that is, stimulation of experience and religious emotions in believers. Finally, I will explore the epistemological foundations of Stace’s theory of religious language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • W. T. Stace
  • religion
  • Mysticism
  • religious language
  • Symbolic Language

برای دانلود نسخه الکترونیکی مقاله بر روی لینک "اصل مقاله" کلیک کنید.