پژوهشنامه فلسفه دین در آخرین ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (سال 1398) حائز رتبه ب  شده است. 

پژوهشنامه فلسفه دین به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و مقالات عرصه فلسفه دین را می پذیرد. با توجه به وجود جنبه های میان رشتگی در فلسفه دین، مجله از  مقالات عرصه های کلام عقلی، الهیات بالمعنی الاخص، و ... نیز استقبال می کند.

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

مقالات هر شماره، قبل از قرار گرفتن در شماره مربوط، در بخش مقالات آماده انتشار نمایش داده می شوند.

1. فرایند تکوّن طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در تاریخ تفکر غرب

صفحه 1-26

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو


2. بررسی انتقادی معنا و امکان وقوع تحول پارادایمی از طریق قبول نوخاسته‌گرایی

صفحه 27-56

سید حسن حسینی؛ مسعود طوسی سعیدی


3. دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

صفحه 57-73

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم


4. نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان

صفحه 75-102

رسول رسولی پور؛ حسن سرایلو


5. گستره عصمت انبیاء و عدم تعارض آن با علم آنها از دیدگاه شیخ مفید(ره)

صفحه 103-120

مالک عبدیان کردکندی؛ سید علی علم الهدی


6. بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

صفحه 121-142

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی


7. رویکرد ابن عربی در مواجهه با تقابل های معرفتی

صفحه 143-156

حامده راستایی؛ قاسم کاکایی


8. کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

صفحه 157-176

حمیدرضا عرفانی فر؛ حسن قنبری


9. نگاهی انتقادی به تفسیر درمان‌گرانه (ضدمتافیزیکی) از تراکتاتوس، و خوانش کرکگوری از ویتگنشتاین اول

صفحه 177-199

علی صادقی


10. سوگیری‌های شناختی ذهن انسان در پذیرش باورهای دینی

صفحه 201-224

سید مهدی بیابانکی


11. رویکردهای فلسفی و کلامی معاصر در باب بداءپذیری امر محتوم: مطالعه موردی علامه طباطبایی، آیت‌اللّه خویی و میرزا مهدی اصفهانی

صفحه 225-247

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما


12. بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورت‌های علمی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا با تأملی در قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول در بسائط

صفحه 249-268

سیدمحمد انتظام


 

34

330

 تعداد مشاهده مقالات: 1,087,135

ابر واژگان