33

307

 تعداد مشاهده مقالات: 1,043,740

 

 پژوهشنامه فلسفه دین در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز A شده است. 

پژوهشنامه فلسفه دین به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و مقالات عرصه فلسفه دین را می پذیرد. با توجه به وجود جنبه های میان رشتگی در فلسفه دین، مجله از  مقالات عرصه های کلام عقلی، الهیات بالمعنی الاخص، و ... نیز استقبال می کند.

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-270 

1. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

صفحه 1-21

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


12. مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

صفحه 233-253

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا