جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریه عروض وجود بر ماهیت مهمترین زیربنای متافیزیکی مورد استفاده ابن سینا برای شکل دهی یک نظام فلسفی مستقل و گذار از فلسفه یونان بوده است و ابن سینا در باز اندیشی در دو مبحث مهم فلسفی یعنی «مواد ثلاث» و «علیت» از آن بهره برده است. می توان گفت بسیاری از اجزای الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا بی واسطه یا با واسطه بر نظریه عروض وجود بر ماهیت استوار شده اند، به عنوان مثال برهان صدیقین ابن سینا حاصل همه یافته‌های او در بحث‌های «عروض وجود بر ماهیت»،«مواد ثلاث» و نیز «علیت » است. این نظریه همچنین در مباحث اثبات توحید و سایر صفات خدا، گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم و به عنوان زیربنای منطقی کاربرد می یابد.در این مقاله میخواهیم با مطالعه نظام‌مند الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت را در این بخش از نظام فلسفی او باز شناسیم و در همین مطالعه مرزبندی فلسفه ابن سینا با فلسفه یونان باستان و نیز تاثیر نظریه عروض وجود بر ماهیت در این مرزبندی را نیز مورد بررسی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Attribution of Existence to Essence”: Its Role in Avicennian Theology

نویسندگان [English]

  • mohammad sayyar 1
  • mohammad saeedimehr 2
چکیده [English]

The theory of “attribution of existence to essence” is the most important metaphysical foundation used by Avicenna for forming a new philosophical system and transition from Greek philosophy and rethinking two important philosophical issues: "modality" and "causality”. It seems that many components of Avicennian theology is based, whether directly or not, on this theory. For example, Avicenna’s siddīqīn argument for the existence of God is the ultimate result of all Avicenna’s deliberations about “attribution of existence to essence”, "modality" and "causality”. This theory has also been used, at times directly and at other times indirectly, for proving God’s oneness and His other attributes. In this article, we will try to show the role the theory of “attribution of existence to essence” plays in Avicenna’s philosophy trough a systematic study. We will also try to review differences between Avicenna’s philosophy and Greek philosophy and the role of the aforementioned theory in these differentiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attribution of Existence to Essence
  • Avicenna
  • Theology

برای دانلود نسخه الکترونیکی مقاله بر روی لینک "اصل مقاله" کلیک کنید.