ایمان در اندیشة اشعری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تبلیغات اسلامی گیلان

2 مدیر گروه

چکیده

در دیدگاه ابوالحسن اشعری، «ایمان» در لغت به معنای تصدیق و در اصطلاح عبارت است از تصدیق به وجود خداوند، پیامبران، و اوامر و نواهی او. از نظر اشعری، تنها تصدیق رکن ایمان است و اقرار زبانی و عمل به اعضاء از فروع ایمان محسوب می­شوند که از حوزة مفهومی ایمان خارج است. او، در تبیین این دیدگاه، ایمان را دست­خوش زیادت و نقصان دانسته است. همچنین وی اعتقاد داشته که ایمان باید مبتنی بر دلیل باشد؛ زیرا از نظر وی، معرفت مقدّم بر ایمان است و ایمان ثمرة آن است. بنابراین ایمان مقلّد را مقبول نمی­دانست؛ زیرا مقلد، اولین واجب، یعنی معرفت خدا، را کسب نکرده است. در حوزة اختیار انسان نیز اشعری بر این باور بود که خداوند، افعال انسان را می­آفریند و انسان فعل مخلوق خدا را کسب می­کند و انسان در اتیان و یا عدم آن، فاقد اختیار است. وی بین ایمان و اسلام تفاوت قائل بود و ایمان را صرف تصدیق می­دانست که جایگاهی در قلب دارد اما اسلام، ترکیبی از قول ـ یعنی شهادت به وحدانیّت خدا و نبوّت پیامبر ـ و عمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quiddityof faith From AbulHasan Ashari`s point of view

چکیده [English]

According to Abu-l-Hassan Al-Ash’arī, faith means acknowledgement literally, while in terms of Islamic scholars, it means acknowledging the existence of God, His prophets, and His commands and prohibitions. From his point of view, the only pillar of faith is the acknowledgement. So, the verbal confession and putting the Law in practice are considered to be secondary and excluded from the conceptual elements of faith. To explain this view point, he considers faith to be the subject to the augmentation and deficiency. Besides, he believes that faith should be based upon reason, for, according to him, the imitator`s faith is undesirable. He thinks that God creates human acts and human being merely acquires God’s created act and he is devoid of choice in its occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • Acknowledgement
  • Imitation
  • Action
  • Abu-l-Hassan Al-Ash’arī

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید