جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله، به دنبال نشان دادن جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو است. بدین منظور، جنبة دینی اندیشة فلسفی این فیلسوف، در قالب چهار موضوعِ خدا به مثابه بنیان واقعیت، عدم مطلق، عشق الهی، و دین، بررسی شده است. نیشیدا تفسیری شبه عرفانی از خدا ارائه می¬دهد که با تفسیر خدا بنا بر نظریة وحدت وجود بسیار شباهت دارد. او رابطة بین خدا و مخلوق را از سنخ تجلّی خدا تفسیر کرده است. به نظر او، خدا بنیان واقعیت است و از این منظر، میان خدا و عالم جدایی نیست. همچنین او معتقد است که خدا، وجود نیست؛ بلکه عدم مطلق است ـ البته نه به معنایی که در فلسفة اسلامی از عدم مطلق می¬شناسیم ـ و آگاهی از این عدم، عشق به خدا و نفس خویش است. ما خدا را در باطن نفس خود شهود می¬کنیم و عشق الهی در ما وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of God in Philosophy of Nishida Kitaro

نویسنده [English]

  • Mohammad Asghari
چکیده [English]

This article tries to show the place of God in philosophy of Nishida Kitaro. Thus, religious aspect of philosophical thought of Nishida has been considered in four themes, namely, God as the ground of reality, absolute nothingness, divine love, and religion. Nishida interprets God in mystical vocabulary which it is similar to theory of pantheism. He explains relation between God and the creatures as manifestation of God.  For him, God is the ground of reality and according this opinion, there is not any separation between God and world.  He also believes that God is not being, but He is absolute nothingness- of course it is not the same nothingness in Islamic philosophy that we know- and consciousness of this nothingness is equal with love of God and love of self. We intuit God from within and divine love lies in us.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • religion
  • Reality
  • Absolute Nothingness
  • Divine Love
  • Nishida Kitaro

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید