پیوند دین و فلسفه در اندیشة فارابی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفة اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهش¬گر فلسفة اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسئول)

چکیده

جستار حاضر درصدد است پیوند میان دین و فلسفه را از منظر فارابی ـ با استناد به اصل متن آثار وی ـ مورد پژوهش قرار دهد. در این طریق، نخست به تحلیل علل تاریخی نیاز به فلسفه پرداخته شده و سپس انگیزه‏های فارابی برای ایجاد این پیوند معرفی شده¬اند؛ تا از این ره¬گذر، ضرورت ایجاد چنین پیوندی میان دین و فلسفه روشن گردد. مدّعای مقاله آن است که فارابی، با دو روش متفاوت در پی برقراری این پیوند بوده است. روش نخست بر توجّه به سیر تاریخی تکوین زبان استوار است؛ که از این منظر، فارابی به تقدّم زمانی فلسفه بر دین باور دارد. اما در روش دوم، او با توجّه به تمایزهای روش‏شناختی دین و فلسفه در مقام تعلیم، به تبیین نسبت میان آن دو پرداخته است. حال دربارة این دو روش باید گفت که روش نخست قابل نقد است؛ اما می¬توان از روش دوم دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alliance of Philosophy and Religion from Farabi's View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Elmi Sola 1
  • Sina Salari Khorram 2
چکیده [English]

The present article is trying to study the alliance of religion and philosophy, from Farabi's view, by citing to his works. In this regard, first, we analyzed the historical reasons for the need for philosophy, then we will introduce the Farabi's purposes for constitution of this alliance, through which the necessity of this alliance becomes clear. The main claim of the article is that Farabi correlates the two through two different ways. The first depends upon the historical procedure of the emergence of the language. Accordingly, philosophy would be chronologically prior to religion. And in the second way, he explains the relation between the two, by considering their methodological distinctions, toward pedagogy. Then we can claim that the first way is criticizable but the second is defensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • philosophy
  • Demonstrative Method
  • Persuasive Method
  • Imagination
  • Intellection
  • Farabi

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید