بررسی انتقادی نظریه علی ارجاع اونز در باب نام های خاص

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، ابتدا خلاصه­ای از نظریه­های مربوط به دلالت نام­های خاصّ در زبان را بررسی می­کنیم و سپس نظریۀ علّی نام­های خاصّ اونز را مطرح خواهیم کرد. از آنجا که نظریۀ اونز، از نظریه­های علّی و نظریه­های وصفی نام­های خاصّ، به یکسان نسب برده است، آشنایی اجمالی با این نظریه­ها برای فهم نظریة اونز سودمند خواهد ­بود. در بخش مربوط به نظریه­های وصفی، نظریه­های فرگه و راسل؛ و در بخش مربوط به نظریه­های علّی، نظریه­های میل و کریپکی، به طور مختصر بحث خواهند ­شد. پس از شرح نظریۀ علّی اونز و بیان امتیاز آن بر نظریۀ کریپکی، انتقادات وارد بر نظر اونز را بررسی خواهیم­ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evans' Causal Theory of Names and its Objections

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh

PhD Student of Analytic Philosophy, Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, I provide a brief form of some important theories of name's denotation and then I focus on Evans' causal theory of names. Since Evans' theory is inherited by causal and descriptive theories, a brief acquaintance with these both theories will be helpful. When discussing descriptivist theories, I will examine Frege and Russell's views briefly, and when discussing causal theories I will focus on Kripke and Mill's theories in reference of proper names. I show some faults in Kripke's theory and then I refer to the problem of change of reference. After explication of Evans' causal theory and its difference and its advantage over Kripke's causal theory, I will explicate some critical points concerning his theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evans' theory of names
  • Causal theories of reference
  • Descriptive theories of reference
  • Dominant source
  • Proper name
  • Change of reference
  • Speaker's denotation
  • Name's denotation
  • Rigid designator
Donnellan, Keith (1966),"Reference & Definite Descriptions", Philosophical Review, Vol. 75.
Evans, G. (1985), "The Casual Theory of Names", in Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, ed. Brian McGuinness, Oxford and New York: Basil, Blackwell. 
Id. (1985), "Reference and Contingency", in Collected Papers … .
Id. (1977), "Pronouns, quantifiers and relative clauses (I)", Canadian Journal of Philosophy, Vol. 7.
Frege, Gotlob (1984), "Thought", in Collected Papers … .
Id. (1970), " On Sense and Reference", in Collected Papers … .
Kripke, Saul A. (1980), Naming and Necessity, Cambridge: Harvard University Press. 
Mill, J.S (1843), a System of Logic, London: Parker.
Russell, Bertrand (1905), "On Denoting", Mind, Vol. 14.
Sainsbury, R. M. (1983), "On a Fregean argument", Analysis, Vol. 43.
Id. (2005), Reference without Reference, Oxford University Press.
Salmon, N. (1986), Frege’s Puzzle, Cambridge, MA: MIT Press.
Searle, John (1958), "proper names", Mind, Vol. 67.
Taylor, Issac (1898), Names and Their History. London: Rivingtons.