مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، فلسفه دین، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

تقریرهای مختلفی از براهین جهان­شناختی در اثبات وجود خدا ارائه شده که یکی از معتبرترین آن­ها، برهان وجوب و امکان است. ابن­سینا آن را در چند کتاب خود به ویژه در «اشارات و تنبیهات» به تفصیل مطرح کرده؛ و آن را برهان صدیقین نامیده است. فیلسوف دین معاصر، ریچارد سویین­برن نیز در ذیل براهین جهان­شناختی، این برهان را مورد اشاره قرار داده است. هر چند تقریر این دو فیلسوف از برهان مذکور دارای مبانی و پیش­فرض­های مشترکی است؛ از قبیل غیر بدیهی دانستن وجود خدا، اثبات پذیر دانستن آن و استفاده از یکی از ویژگی­های عالم به نام امکان، امّا تفاوت­های عمده­ای نیز میان آن دو وجود دارد: از جمله این­که ابن­سینا، با ارائه برهان وجوب و امکان که یک قیاس مبتنی بر بدیهیات است، وجود خدا را به صورت یقینی اثبات پذیر می­داند، امّا سویین­برن با تکیه بر روش استقرایی و ارائه مجموعه براهین به جای یک برهان، وجود خداوند را به صورت محتمل قابل اثبات می­داند. در این مقاله، با بررسی و مقایسة این دو تقریر معلوم می­گردد که تقریر ابن­سینا از این برهان، بر تقریر سویین­برن رجحان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Between Ibn Sina and Swinburne's Version of Cosmology Argument

نویسندگان [English]

  • hosein shams 1
  • amir abas alizamani 2

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید