بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار گروه قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه امام صادق (ع)

4 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
از منظر تجربة دینی، ذاتِ خدا به وصف اخلاقی رحمت متّصف می‌شود و نظریة معلولی معنا ـ که در حوزة معناشناسی فلسفی مطرح است ـ این امکان را به وجود می‌آورد که وصف اخلاقی رحمت، به همان معنای انسان‌‌انگارانة آن، یعنی دلسوزی و مهربانی، دربارة ذاتِ خدا به کار رود. با توجّه به مفاد نظریة معلولی معنا، می‌توان ادعا کرد که مهربان و دلسوز بودن خداوند منافی با تنزّه و بساطتِ ذات او نیست. معناشناسی کفر در قرآن ‌کریم نشان می‌دهد که کفّار همان ظالمان پایمال ‌کنندة اخلاق هستند که تا حدّ ممکن و تا زمانی که مایل­اند بر مظلومان ظلم روا می‌دارند. رحمت خدا یا همان دلسوزی او برای مظلومان اقتضا می‌کند که دادِ آن­ها را از کفار بازستانده و آن­ها را تا زمانی که مایل است در جهنم عذاب کند. این شیوه از عذاب، دقیقاً بسان روش کفّار در ظلم به مظلومان است. وسعت فراگیر رحمت خداوند به دار دنیا اختصاص دارد اما در دنیای دیگر، رحمت خداوند به مؤمنان محدود است و مانع عذاب جاودانة کفّار در جهنّم نیست.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Eternal Punishment of the Unbelievers from Kindness of God's Point of View

نویسندگان [English]

  • farhad zeinali 1
  • kazem ghzizadeh 2
  • hosein hooshangi 3
  • nahle gharavi esfahani 4
چکیده [English]

From a religious experience point of view, some ethical characters like RAHMAT describe the Divine Essence. Considering the caused theory of meaning in the field of philosophical semantics the character of RAHMAT is applicable in relation to the Divine Essence in its anthropomorfical meaning. According to the caused theory of meaning content, the kindness of God is not inconsistent with the transcendence and simplicity of his Essence. A semantics survey based upon the Quranic evidences shows that the unbelievers are the oppressors who wrong the oppressed as far as possible and for a time they desire. The RAHMAT of God or His compassion to the oppressed requires taking their revenge from the unbelievers and their eternal punishment into Hell. This method of punishment is conformed to the method of the unbelievers in punishing the oppressed. The vastness of the RAHMAT of God belongs to this world but in the other world the RAHMAT of God only belongs to the believers and will not keep from punishing the unbelievers for all eternity into Hell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Kindness of God
  • Other-Wordly Punishment
  • Punishment of Hell
  • Punishment of the Unbelievers

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید