اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
عباس مصلائی‌پور یزدی
عباس مصلائی‌پور یزدی دانشیار ، دانشگاه امام صادق(ع)

علوم قرآن و حدیث

 • amusallaiisu.ac.ir
سردبیر
رضا اکبری
رضا اکبری استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فلسفه و کلام اسلامی

مدیر داخلی
روح الله فدایی
روح الله فدایی فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه
غلامحسین ابراهیمی دینانی
غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد، دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • ghdinaniut.ac.ir
محسن جوادی
محسن جوادی استاد دانشگاه قم

فلسفه و کلام اسلامی

 • moh_javadiyahoo.com
آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی استاد، دانشگاه امام صادق (ع)

فلسفه و حکمت اسلامی

 • aa.com
محمد سعیدی مهر
محمد سعیدی مهر استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس

فلسفه و کلام اسلامی

 • saeedimehryahoo.com
احد فرامرز قراملکی
احد فرامرز قراملکی استاد، دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • ghmalekiut.ac.ir
ضیاء موحد
ضیاء موحد استاد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه غرب

 • szia110yahoo.com
رضا محمد زاده
رضا محمد زاده استاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

فلسفه و کلام اسلامی

 • mohammadzadehisu.ac.ir
عبدالله نصری
عبدالله نصری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه غرب

 • nasri_a32yahoo.com
احمد پاکتچی
احمد پاکتچی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

علوم قرآن و حدیث

 • apakatchigmail.com
نجفقلی حبیبی
نجفقلی حبیبی دانشیار،دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • najafgholihabibigmail.com
حسین هوشنگی
حسین هوشنگی دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)

فلسفه و کلام اسلامی

 • h.hooshangiyahoo.com
ویراستار
محمد باسط
محمد باسط فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • baset48live.com
ویراستار انگلیسی
محسن فیض بخش
محسن فیض بخش فارغ التحصیل دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران پردیس فارابی

 • feyzbakhshut.ac.ir