اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
عباس مصلائی‌پور یزدی
عباس مصلائی‌پور یزدی دانشیار ، دانشگاه امام صادق(ع)

علوم قرآن و حدیث

 • amusallaiisu.ac.ir
سردبیر
رضا اکبری
رضا اکبری استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه
غلامحسین ابراهیمی دینانی
غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد، دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • ghdinaniut.ac.ir
محسن جوادی
محسن جوادی استاد دانشگاه قم

فلسفه و کلام اسلامی

 • moh_javadiyahoo.com
آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی استاد، دانشگاه امام صادق (ع)

فلسفه و حکمت اسلامی

 • aa.com
محمد سعیدی مهر
محمد سعیدی مهر استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس

فلسفه و کلام اسلامی

 • saeedimehryahoo.com
احد فرامرز قراملکی
احد فرامرز قراملکی استاد، دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • ghmalekiut.ac.ir
ضیاء موحد
ضیاء موحد استاد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه غرب

 • szia110yahoo.com
رضا محمد زاده
رضا محمد زاده استاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

فلسفه و کلام اسلامی

 • mohammadzadehisu.ac.ir
عبدالله نصری
عبدالله نصری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه غرب

 • nasri_a32yahoo.com
احمد پاکتچی
احمد پاکتچی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

علوم قرآن و حدیث

 • apakatchigmail.com
نجفقلی حبیبی
نجفقلی حبیبی دانشیار،دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • najafgholihabibigmail.com
حسین هوشنگی
حسین هوشنگی دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)

فلسفه و کلام اسلامی

 • h.hooshangiyahoo.com
ویراستار
محمد باسط
محمد باسط فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • baset48live.com
ویراستار انگلیسی
محسن فیض بخش
محسن فیض بخش فارغ التحصیل دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران پردیس فارابی

 • feyzbakhshut.ac.ir