اهداف و چشم انداز

- ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث فلسفه دین  و کلام عقلی

- ایجاد زمینه ای برای بازسازی اندیشه فیلسوفان و متکلمان مسلمان به زبان جدید

- جهت بخشی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به سوی موضوعات فلسفه دین و کلام عقلی

- افزودن به حیطه منابع کمک درسی در رشته های فلسفه دین و رشته های مربوطه از طریق انتشار مقالات نوآورانه