1. شناسنامه

2. معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی

صفحه 1-22

10.30497/prr.2022.240880.1675

وحید سهرابی فر؛ ابوالقاسم فنائی


3. ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه پلانتینگا و ملاصدرا

صفحه 23-48

10.30497/prr.2022.240294.1657

ملیحه آقائی؛ سید احمد فاضلی؛ زهرا خزاعی


4. دین و اسطوره: تحلیل و نقد رهیافت دین‌شناختی سوّاح

صفحه 49-66

10.30497/prr.2022.240723.1672

رحیم دهقان


5. ارزیابی معنای زندگی از گذرگاه تأمل در ایماژهای ابوالعلاء معری

صفحه 67-88

10.30497/prr.2022.241093.1687

یداله رستمی؛ سهام مخلص


6. بررسی استدلال‌های سوئینبرن در اثبات انسجام نظریۀ شخص مجرد

صفحه 89-110

10.30497/prr.2022.240316.1656

طیبه شاددل؛ منصور ایمانپور


7. فیزیک کوانتوم و فاعلیت خدا

صفحه 111-134

10.30497/prr.2022.241837.1709

حمیدرضا شاکرین


8. چالش میان خودآیینی و مرجعیت معرفتی در معرفت‌شناسی مدرن

صفحه 135-165

10.30497/prr.2022.241520.1697

رضا نقوی؛ محمد رضا اسدی


9. کورسوی آزادی در دفاع از اصل امکان‌های بدیل

صفحه 161-175

10.30497/prr.2022.241167.1688

جواد دانش؛ توکل کوهی


10. بازخوانی دیدگاه تامس نیگل درباره معنای زندگی با تکیه بر کارکرد زندگی

صفحه 177-200

10.30497/prr.2022.241221.1689

محمد مهدی ستوده؛ محمدرضا بیات


11. معنای زندگی، عاشقانه‌ترین جهان ممکن و اختفای الهی

صفحه 201-220

10.30497/prr.2022.241916.1712

محمدجواد الهی اصل؛ عباس یزدانی


12. بررسی اِسناد نظریه تکامل برزخی به ابن‌سینا

صفحه 221-238

10.30497/prr.2022.242112.1722

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی


13. بررسی معناشناسی فضایل و رذایل اخلاقی از منظر علامه طباطبایی

صفحه 239-258

10.30497/prr.2022.242190.1730

حسین احمدی