1. رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.75454

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاالله رحمتی


2. مشارکت در حیات الوهی:‌ بنیاد نهایی تبیین غایت‌شناختی نزد ارسطو

صفحه 27-48

10.30497/prr.2020.2759

مصطفی زالی


3. اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه

صفحه 49-68

10.30497/prr.2020.75373

امیر صائمی؛ سید محمد هادی هدایت‌زاده رضوی


4. مرگ خدای نیچه: اعلامیه‌ای سرخوشانه یا مرثیه‌ای سوگوارانه؟

صفحه 69-88

10.30497/prr.2020.75375

محمدمهدی اردبیلی


5. نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند

صفحه 89-106

10.30497/prr.2020.75397

سحر صدری؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محمد سعیدی مهر


6. الگوی نوین پوکینگ‌هورن از ارتباط خدا با عالم با نقد تصور سنتی توماسی

صفحه 107-130

10.30497/prr.2020.75446

نیما نریمانی


7. بوم‌شناسی ژرف‌نگر: جنبشی علیه دوگانۀ انسان/طبیعت و نقد آن (روی‌آوردی الهیاتی)

صفحه 131-154

10.30497/prr.2020.75447

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


8. شرایط یک نظریة «معنای زندگی» از دیدگاه سوزان ولف

صفحه 155-174

10.30497/prr.2020.75448

طاهره اشراقی؛ محمدرضا بیات


9. بررسی مسأله علم پیشین خداوند در دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و الهیات گشوده

صفحه 175-196

10.30497/prr.2020.75449

سید محمد علی دیباجی؛ عیسی محمدی نیا


10. نقش آموزه «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» در تبیین توحید شخصی وجود

صفحه 197-216

10.30497/prr.2020.14441.1555

محمدرضا ارشادی نیا


11. بررسی و نقد براهین نقض غرض و اعتماد در اثبات عصمت انبیاء

صفحه 217-239

10.30497/prr.2020.12615.1539

حسین اترک


12. دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

صفحه 241-262

10.30497/prr.2020.13798.1523

عبدالله نصری