1. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 1-21

10.30497/prr.2018.2112

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


2. استدلال اخلاقی علیه وجود خدا؟

صفحه 23-46

10.30497/prr.2018.2113

امیرحسین خداپرست


3. بررسی دیدگاه راجر تریگ درباب التزام دینی و عقلانیت

صفحه 47-67

10.30497/prr.2018.2114

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی


4. زبان تمثّلی وحی از نگاه غزالی

صفحه 69-91

10.30497/prr.2018.2115

سعیده سعیدی؛ موسی ملایری


5. بررسی تحلیلی تأثیر و جایگاه هیوم در نظام فلسفی دی. زد. فیلیپس

صفحه 93-107

10.30497/prr.2018.2116

شهاب شهیدی


6. ایمان گرایی رازوارِ هیوم؛ با ابتنا به تفسیری متفاوت از دیدگاه او در باب مسئله شر

صفحه 109-121

10.30497/prr.2018.2117

سیامک عبدالهی


7. الهیات طبیعی و رابطه علم و دین از منظر پلانتینگا

صفحه 123-142

10.30497/prr.2018.2118

مرتضی فقیهی فاضل


8. اخلاقِ حرمتِ حیات

صفحه 143-165

10.30497/prr.2018.2119

جعفر فلاحی


9. تقریرهای مختلف از برهان محقق اصفهانی در اثبات وجود خداوند

صفحه 167-183

10.30497/prr.2018.2120

محمد محمدرضایی؛ مهدی خیاط زاده


10. ارزیابی دیدگاههای الحادی داوکینز در کتاب «پندار خدا»

صفحه 185-210

10.30497/prr.2018.2121

علی اصغر مروت


11. بررسی تقریرهای نظری و عملی برهان اخلاقی بر وجود خداوند

صفحه 211-232

10.30497/prr.2018.2089

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارع


12. استیفای عوامل مهجوریت ایده «ترادف مفهومی» در باب صفات الهی (با تأکید بر آثار ابن سینا و شیخ احسائی)

صفحه 233-256

10.30497/prr.2018.2122

محمود هدایت‌افزا