1. بررسی نقد بنت بر ردیۀ کانت بر براهین اثبات نظری خداوند

صفحه 1-22

10.30497/prr.2017.1963

آروین آذرگین


2. بررسی نظریۀ عدم انقطاع فیض الهی بر اساس یک استدلال تجربی و یک تحلیل فلسفی

صفحه 23-39

10.30497/prr.2017.1962

جواد درویش آقاجانی؛ میرسعید موسوی کریمی


3. مقایسۀ مبانی معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانۀ قاضی عبدالجبار معتزلی و قاضی ابوبکر باقلانی در معرفت دینی

صفحه 41-53

10.30497/prr.2017.1964

علی الله بداشتی؛ سید حسن سعادت مصطفوی


4. ارزیابی رهیافت فرانکفورت در برابر استدلال غیرمستقیم پیامد

صفحه 55-76

10.30497/prr.2017.1965

جواد دانش


5. ساختار پیشینی نفس در نظریۀ فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی

صفحه 77-95

10.30497/prr.2017.1969

حمید شاه آبادی؛ محمدرضا اسدی


6. چگونگی جمع مبنای فیزیکالیستی علم جدید از نگاه کواین و رابطۀ علّی ماوراء طبیعت و طبیعت در نگاه علامه طباطبایی

صفحه 97-114

10.30497/prr.2017.1966

نادر شکراللهی


7. رهیافتی به ابعاد ناآشنای نظام فلسفی هیوم در باب تأسیس جهان‌بینی بدون خدا

صفحه 115-129

10.30497/prr.2017.1967

سید مصطفی شهرآیینی؛ جلال پیکانی؛ فریده لازمی


8. تأثیر اضافۀ اشراقیه در ارتقای ایمان

صفحه 131-150

10.30497/prr.2017.1968

حسن صیانتی؛ زهرا دلبری


9. نقد و بررسی پاسخ‌های فخر رازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی

صفحه 151-172

10.30497/prr.2017.1970

علیرضا فارسی نژاد


10. تحلیل مفهوم حشر در فلسفۀ ملاصدرا و نسبت آن با مفهوم دینی حشر

صفحه 173-189

10.30497/prr.2017.1971

محمد مهدی مشکاتی؛ علی زمانی خارائی


11. تقریر نوین مسئلۀ منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه

صفحه 191-212

10.30497/prr.2017.1972

فاطمه نام آور؛ لطف الله نبوی؛ محمد سعیدی مهر


12. تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان

صفحه 213-229

10.30497/prr.2017.1973

حسین هوشنگی؛ امید ارجمند؛ محمدجواد امیراحمدی