1. فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته»

صفحه 1-21

10.30497/prr.2016.1843

محمد اصغری؛ ندا محجل


2. نقش تربیتی انبیا (ع) در سیر معرفتی انسان‌ها از دیدگاه غزالی

صفحه 23-45

10.30497/prr.2016.1844

میترا (زهرا) پورسینا


3. تأثیر دعا بر جهان قانونمند از دیدگاه استاد مطهری و النور استامپ

صفحه 47-68

10.30497/prr.2016.1845

ام هانی جراحی؛ عبدالرسول کشفی


4. الهیات تمثیلی یا الهیات تشکیکی

صفحه 69-89

10.30497/prr.2016.1846

افلاطون صادقی


5. واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی دینی: بررسی و نقد آرای دان کیوپیت، پُل بدام و دی. زی. فیلیپس

صفحه 91-118

10.30497/prr.2016.1847

علی صادقی


6. جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناخت‌گرایی

صفحه 119-142

10.30497/prr.2016.1848

داود صدیقی؛ امیر عباس علیزمانی


7. طبیعت‌گرایی خوش‌بینانه و معناداری زندگی

صفحه 143-164

10.30497/prr.2016.1849

مسعود طوسی سعیدی


8. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 165-182

10.30497/prr.2016.1850

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


9. هایک و بازسازی برهان وجودی گودل

صفحه 183-203

10.30497/prr.2016.1851

محمد معارفی؛ محسن فیض بخش


10. سعادت ناقص و کامل و ارتباط آن با رؤیت خداوند از دیدگاه توماس آکوئیناس

صفحه 205-222

10.30497/prr.2016.1852

منصوره ملکی؛ حسین هوشنگی