1. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

صفحه 1-3

10.30497/prr.2014.1547


2. نقشِ دین در شکل گیری حکمت متعالیه

صفحه 5-24

10.30497/prr.2014.1537

سید میثم بهشتی نژاد


3. لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین دربارة دین و باور دینی

صفحه 25-48

10.30497/prr.2014.1538

نوّاب مقربی؛ امیرعباس علی زمانی


4. تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن

صفحه 49-70

10.30497/prr.2014.1539

پیمان صفری؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


5. شناخت یقینی مبدأ هستی؛ بازخوانی دیدگاه میرداماد

صفحه 71-102

10.30497/prr.2014.1540

سید محمد منافیان؛ نصرالله حکمت


6. تصور از خدا و نقش آن در معناشناسی اوصاف الاهی

صفحه 103-126

10.30497/prr.2014.1541

میثم مولایی؛ محمدعلی عبداللهی


7. تحلیل انتقادی نظریۀ لین رادر بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه

صفحه 127-148

10.30497/prr.2014.1542

رستم شامحمدی؛ علی سنایی


8. ایمان در اندیشه اشعری

صفحه 149-164

10.30497/prr.2014.1543

محمدرضا باغبان زاده؛ عین الله خادمی


9. علم قبل از ایجاد خداوند به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بلا معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی

صفحه 165-188

10.30497/prr.2014.1544

نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری


10. چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 191-199

10.30497/prr.2014.1545


11. صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

صفحه 199-200

10.30497/prr.2014.1546