1. پل هورویچ، تئوری حداقلی صدق و مساله واقع گرایی علمی

صفحه 5-34

10.30497/prr.2012.1134

هومن محمد قربانیان؛ سید محمد علی حجتی


2. زمینه گرایی معرفتی و سمانتیک جملات معرفتی

صفحه 35-66

10.30497/prr.2012.1135

احمد رضا همتی مقدم


3. بررسی و نقد نظریه حداقلی صدق

صفحه 67-89

10.30497/prr.2012.1136

مصطفی مهاجری


4. برون گرایی معنایی، راهی برای رد تز قیاس ناپذیری

صفحه 91-106

10.30497/prr.2012.1137

هاشم مروارید


5. بررسی انتقادی نظریه علی ارجاع اونز در باب نام های خاص

صفحه 107-130

10.30497/prr.2012.1138

امید کریم زاده


6. دیدگاه میلی گزارش های گرایش های گزاره ای و معنا شناسی ربطی

صفحه 131-166

10.30497/prr.2012.1139

ساجد طیبی


7. دلالت بدون مدلول در اسامی خاص

صفحه 167-186

10.30497/prr.2012.1140

محسن زمانی