1. نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیة بر قوة وهم از نگاه ملاصدرا

صفحه 5-22

10.30497/prr.2012.1052

رضا محمدزاده؛ عباسعلی منصورری


2. فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبّار معتزلی و ریچارد سویین برن

صفحه 23-36

10.30497/prr.2012.1053

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر


3. تأثیر آموزة گناه نخستین بر مبحث کلیّات در قرون وسطا

صفحه 37-54

10.30497/prr.2012.1054

مجید ملا یوسفی


4. بازسازی برهان تجربه دینی بر اساس دیدگاه پلنتینگا

صفحه 55-74

10.30497/prr.2012.1055

علی شیروانی


5. مقایسة ماهیّت تجربۀ عرفانی بر اساس نظریۀ علم حضوری و حصولی علامه طباطبایی و ساخت گرایی استیون کتس

صفحه 75-98

10.30497/prr.2012.1056

سید حاتم مهدوی نور؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد تقی فعالی


6. مطالعة انتقادی دیدگاه نصر حامد ابو زید در باب ماهیت وحی

صفحه 99-124

10.30497/prr.2012.1057

میثم توکلی بینا


7. معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی

صفحه 125-150

10.30497/prr.2012.1058

هدایت علوی تبار؛ مریم محبتی