چالش میان خودآیینی و مرجعیت معرفتی در معرفت‌شناسی مدرن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ دین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در روایت رایج از مدرنیته، جوهرۀ مدرنیته قول به خودآیینی و نفی هر گونه مرجعیت (از جمله مرجعیت دینی) تلقی می‌شود. در عین حال، ادعا شده که «گواهی» با «مرجعیت» تفاوت ماهوی دارد. به عبارت دیگر، ادعا شده که پذیرش گواهی، به مثابه یکی از منابع معرفت و توجیه، به معنای موافقت با توسل به مرجعیت و تعبد نیست و منافاتی با عقلانیت مدرن و خودآیینی انسان ندارد. این تلقی دلالت‌های مهمی برای معرفت‌شناسی دینی دارد. در این مقاله ابتدا با رجوع به سخنان فلاسفۀ مدرنِ کلاسیک نشان داده می‌شود که تفسیر مذکور از مدرنیته ناصواب است. در ادامه تفکیک میان گواهی و مرجعیت نقد و بیان می‌شود که باور مبتنی بر گواهی ذاتاً ملازم با توسل به مرجعیت منشأ گواهی است، و تفکیک این دو مقوله از یکدیگر ناممکن است. آنگاه، دو نقد عمدۀ دیگر بر ایدۀ خودآیینی که توسط معرفت‌شناسان معاصر ارائه شده طرح می‌شود. نتیجه پایانی این است که ایدۀ خودآیینی ایدۀ قابل دفاعی نیست و پذیرش مرجعیت دیگری، با شرایط خاص، منافاتی با عقلانیت ندارد، بلکه مقتضای عقلانیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenge Between Epistemic Autonomy and Epistemic Authority in Modern Epistemology

نویسندگان [English]

  • Reza Naghavi 1
  • Mohammad Reza Asadi 2

1 Ph.D. Student of Philosophy of Religion, Faculty of Literature and Humanities, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

According to the prevalent account of modernity, its essence is autonomy and the rejection of all authorities, including religious authorities. This account also argues that testimony as a source of knowledge and justification differs fundamentally from authority. In other words, it argues that accepting testimony as a source of knowledge and justification does not imply accepting others' authority and does not contradict modern rationality and epistemic autonomy. This view has significant implications for religious epistemology. This article shows that the above concept of modernity is incorrect by using the statements of modern classical philosophers. Then it criticizes the distinction between testimony and authority. Any belief based on testimony is intrinsically dependent on the source's authority; thus, one cannot separate them. The article then presents two other significant criticisms of the idea of autonomy suggested by contemporary epistemologists. The conclusion is that the idea of autonomy is not justifiable and that accepting another authority under certain conditions is not in conflict with rationality, but rationality demands it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemic Authority
  • Epistemic Autonomy
  • Testimony
  • modernity
دکارت، رنه. 1384. تأملات در فلسفه اولی. ترجمه احمد احمدی. تهران: سمت.
سروش، عبدالکریم، و دیگران. 1388. سنت و سکولاریسم. تهران: صراط.
طباطبایی، جواد. 1396. جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات. تهران: مینوی خرد.
کانت، ایمانوئل. 1370. «روشنگری چیست؟». ترجمه همایون فولادپور. کِلک 22.
Coady, C. A. G. 1992. Testimony: A Philosophical Study. Oxford: Oxford University Press
Congar, Yves. 1960. The Mystery of the Church. Translated by A. V. Littledale. Baltimore: Geoffrey Chapman and Helicon Press.
Descartes, Rene. 1985. The Philosophical Writings of Descartes, vol. 1. Translated by Cottingham, Stoothoff and Murdoch. Cambridge: Cambridge University Press.
Foley, Richard. 2004. Intellectual Trust in Oneself and Others. Cambridge: Cambridge University Press.
Fricker, Elizabeth. 2006a. "Second-Hand Knowledge." Pp. 592-618, in Philosophy and Phenomenological Research, vol. LXXIII, no. 3.
Fricker, Elizabeth. 2006b. "Testimony and Epistemic Autonomy." Pp. 225-253, in The Epistemology of Testimony, edited by Jennifer Lackey and Ernest Sosa. Oxford: Oxford University Press
Gelfert, Axel. 2006. "Kant on Testimony." British Journal for the History of Philosophy 14(4): 627-652.
Hume, David. 2007. An Enquiry Concerning Human Understanding. Oxford: Oxford University Press.
Kant, Immanuel. 1978. Anthropology from a Pragmatic Point of View. Translated by Victor Lyle Dowdell. Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press.
Lackey, Jennifer. 2008. Learning from Words: Testimony as a Source of Knowledge. Oxford: Oxford University Press.
Locke, John. 1999. An Essay Concerning Human Understanding. Pennsylvania: State University Press.
Locke, John. 2003. "A Letter Concerning Toleration." Pp. 211-254, in Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration, edited by Ian Shapiro. New Haven and London: Yale University Press.
McMyler, Benjamin. 2011. Testimony, Trust, and Authority. Oxford: Oxford University Press.
Wahlberg, Mats. 2014. Revelation as Testimony: A Philosophical - Theological Study. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
Zagzebski, Linda. 2012. Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief. Oxford: Oxford University Press.
Zagzebski, Linda. 2009. On Epistemology.Wadsworth: Cengage Learning.