تصور از خدا و نقش آن در معناشناسی اوصاف الاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران

چکیده

در ادیان توحیدی، خدا با اوصافی نظیر «قادر/عالم/خیرخواه مطلق»، توصیف می‏شود. در این بین، اختلافاتی در معناشناسی این اوصاف ظهور کرده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا با توجّه به تصوّر سنّتی «خدا»، شیوه‏ای برای معناشناسی اوصاف مذکور ارائه گردد. در این شیوه از معناشناسی، تصوّر «خدا» به عنوان موجود مطلق، تحلیل می‏شود به «خدا» به عنوان موجود کامل حداکثری. پس از آن، در تبیین مفهوم «مطلقاً برخوردار» از «قدرت/علم/خیرخواهی»، با تمسّک به تصوّر موجود کامل حداکثری روشن می‏شود که خدا، باید این اوصاف را به نحوی داشته باشد که امکان تصوّر برتری موجودی دیگر نسبت به خدا منتفی باشد. این در صورتی ممکن است که خدا، این اوصاف را به صورت ضرورت بالذات یا بسیط و یا تغییرناپذیر دارا باشد. در نتیجه، در معناشناسی اوصاف خدا، باید شرط ضرورت بالذات یا بساطت و یا تغییر ناپذیری را مدّ نظر قرار داد؛ به طوری که هر گونه معناشناسی دیگری جز این، با تصوّر خدا ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of God and Its Role in the Semantics of Divine Attributes

نویسندگان [English]

  • Meysam Molaei 1
  • Mohammadali Abdollahi 2

1 MA of Philosophy of Religion, University of Tehran, Qom Campus, Qom, Iran (Corresponding Author)

2 Associate Professor at the Department of Philosophy, University of Tehran, Qom Campus, Qom, Iran

چکیده [English]

This article does not attempt to answer all questions against the semantics of the attributes of God, Even not going to answer that,” what is the meaning of Omniscient/ Omnipotent/Perfectly Good?” Rather, we want to provide with a way which shows how the properties mentioned above can be defined or judged. We assert that for the semantics of the properties of God, one has to consider the theists’ Understanding of God. On the traditional understanding of monotheistic religions, especially Islam, we can define God as the Absolute Being. The conceptual analysis of this notion leads us to the notion of God as extremely Perfect Being. By this notion, we will try to analyze properties of God. According to this notion, when a theist claims that God is Omniscient, Omnipotent and Perfectly Good, he means that God has knowledge, power and goodness in their most perfect sense. This implies that He is a Perfect Being, and His perfection can be explained only when He has this properties necessarily or simply and Immutably. To reach these results, first we will provide with an explanation of the properties ”Omniscient”, “Omnipotent” and” Perfectly Good”. According to this explanation, the main focus must be on the concept of 'absolute'. As a result, we need to know how this concept should be applied. Then, concentrating on the concept of God as the absolute and its interpretation as extremely perfect being will provide us with an analysis of this concept based on which a methodology of semantic analysis of the aforementioned properties will be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropomorphic-Metaphysical Attributes
  • the Traditional Understanding of God
  • Absolute being
  • Extremely Perfect Being
  • Semantic Background
قرآن کریم
کتاب مقدّس
آگوستین (1387ش)، اعترافات، ترجمة سایه میثمی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
آنسلم (1386ش)، پروسلوگیون، ترجمة افسانه نجاتی، تهران: قصیده‏سرا.
آون، اچ. پی (1380ش)، دیدگاه‏ها دربارة خدا، ترجمة حمید بخشنده، قم: دانشگاه قم.
ابن ‏سینا، حسین ‏بن عبدالله (1390ش)، الهیات از کتاب شفاء، ترجمة ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ارسطو (1378ش)، مابعدالطبیعه، ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: طرح‏ نو.
امام علی(ع) (1382ش)، نهج البلاغه، ترجمة محمّد دشتی، قم: نشر بخشایش.
بحرانی، ابن‏ میثم (1417ق)، شرح نهج ‏البلاغه، ترجمة محمدی مقدّم و نوایی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ج2.
بوئتیوس (1385ش)، تسلای فلسفه، ترجمة سایه میثمی، تهران: نگاه معاصر.
دکارت، رنه (1384ش)، تأملات در فلسفة اولی، ترجمة احمد احمدی، تهران: انتشارات سمت.
صدرالدین شیرازی، محمّد بن ابراهیم (1384ش)، اسفار اربعه، ترجمة محمد خواجوی، تهران: انتشارات مولی، ج 1/1.
همو (1389ش)، الشّواهد الربوبیّه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران: سروش.
طباطبایی، محمدحسین (1374ش)، تفسیر المیزان، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، ج2، 11، و 17.
همو (1388ش)، مجموعة رسائل، ترجمة جمعی از مترجمان، به کوشش هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، ج1.
کانت، امانوئل (1377ش)، نقد قوة حکم، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
لفتو، برایان (1383ش)، مفهوم خدا؛ جستارهایی در فلسفة دین، ترجمة مرتضی فتحی ­زاده، قم: آیت عشق.
مطهری، مرتضی (1384ش)، مجموعة آثار، تهران: انتشارات صدرا، ج9.
مولایی، میثم (1391ش)، تحلیل مفهوم «موجود مطلق» و نقش آن در معناشناسی اوصاف الهی، پایان­نامة کارشناسی­ارشد به راهنمایی دکتر محمدعلی عبداللهی، قم: پردیس دانشگاه تهران.
Aquinas (No Date), Summa Theologica, Trans. by Fathers of the English Dominican Province, New York: Benzinger Brothers.
Audi, R. (1999), The Cambridge Dictionary Of Philosophy, New York: Cambridge Univerdity Press
Bunnin, N. & Yu, J. (2004), The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Oxford: Blackwell
Owen, H. P (2006), “Perfection”, Encyclopedia of Philosophy, Donald M. Borchert (ed.), USA: Macmillan Reference, Vol.7.
Sprigge, T. L. S. (1998), “Absolute”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, London & New York: Routledge, Vol.1.
Wainwright, W. J. (1999), Philosophy of Religion, Wadsworth Publihshing Company.
Ibid (2010), “Concepts of God”, Philosophy of Religion, ed. By W.J. Wainwright, London & New York: Routledge, Vol.1.
Webb, M. O. (2010), Perfect Being Theology: A Companion to Philosophy of Religion, C. Taliaferro, P. Draper & P. Quinn (eds.), Oxford: Basil Blackwell.