جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مقاله، به دنبال نشان دادن جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو است. بدین منظور، جنبة دینی اندیشة فلسفی این فیلسوف، در قالب چهار موضوعِ خدا به مثابه بنیان واقعیت، عدم مطلق، عشق الهی، و دین، بررسی شده است. نیشیدا تفسیری شبه عرفانی از خدا ارائه می‌دهد که با تفسیر خدا بنا بر نظریة وحدت وجود بسیار شباهت دارد. او رابطة بین خدا و مخلوق را از سنخ تجلّی خدا تفسیر کرده است. به نظر او، خدا بنیان واقعیت است و از این منظر، میان خدا و عالم جدایی نیست. همچنین او معتقد است که خدا، وجود نیست؛ بلکه عدم مطلق است ـ البته نه به معنایی که در فلسفة اسلامی از عدم مطلق می‌شناسیم ـ و آگاهی از این عدم، عشق به خدا و نفس خویش است. ما خدا را در باطن نفس خود شهود می‌کنیم و عشق الهی در ما وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of God in Philosophy of Nishida Kitaro

نویسنده [English]

  • Mohammad Asghari

Associate Professor at the Department of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This article tries to show the place of God in philosophy of Nishida Kitaro. Thus, religious aspect of philosophical thought of Nishida has been considered in four themes, namely, God as the ground of reality, absolute nothingness, divine love, and religion. Nishida interprets God in mystical vocabulary which it is similar to theory of pantheism. He explains relation between God and the creatures as manifestation of God.  For him, God is the ground of reality and according this opinion, there is not any separation between God and world.  He also believes that God is not being, but He is absolute nothingness- of course it is not the same nothingness in Islamic philosophy that we know- and consciousness of this nothingness is equal with love of God and love of self. We intuit God from within and divine love lies in us.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • religion
  • Reality
  • Absolute Nothingness
  • Divine Love
  • Nishida Kitaro
اصغری، محمّد (1390)، «نگاهی به فلسفة مکتب کیوتو»، کتاب ماه فلسفه، ش 52.
Burns, Kevin (2006), Eastern Philosophy, Enchanted Lion Books.
Carter, Robert (2009), "God and Nothingness", Philosophy East & West, Vol. 59, No. 1.
Heisig, James W. (2001), Philosophers of Nothingness: An Essay on the Kyoto School, USA: University of California Press.
Inagaki, Hisakazu and Jennings, J. Nelson (2000), Philosophical Theology and East-West Dialogue, Amsterdam: Rodopi.
Nishida, Kitarō (1992), An Inquiry Into the Good, Yale University Press.
Ibid (1993), Last Writings: Nothingness and the Religious Worldview, Trans. David A. Dilworth, University of Hawaii Press.
Nishitani, Keiji (1991), Nishida, Kitarō, University of California Press.
Nishitani, Keiji and Bragt, Jan Van (1983), Religion and Nothingness, University of California Press.
Rigsby, Curtis A. (2009), "Nishida on God, Barth and Christianity", Asian Philosophy, Vol. 19, No. 2.
Wilkinson, Robert (2009), Nishida and Western philosophy, Published by A shgate Publishing L limited A.