عقلانیّت فضیلت محور و باورهای دینی؛ با تأکید بر نظریة سوسا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه دین و کلام جدید، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

معرفت‌شناسی فضیلت ‌محور، یکی از جدیدترین رویکردهای معرفت‌شناسی است که به دلیل تمرکز بر فاعل‌ شناسا و فضیلت‌های معرفتی او، از سایر رویکردهای موجود متفاوت می‌باشد. این رویکرد، به جهت شباهت با رویکردهای برون‌گرایی که در ذیل معرفت‌شناسی اصلاح شده قرار می‌گیرند، از ظرفیت‌های قابل توجّهی برای نظریه پردازی در معرفت‌شناسی باورهای دینی برخوردار است. لذا می‌توان با تعریف پیش‌فرض‌هایی چون فضائل معرفتی دینی و منظر دینی، به مفهوم جدیدی از عقلانیّت دست یافت. این نظریه، در مقابل استدلال‌های شکّاکان مبنی بر عدم امکان معرفت در حوزة باورهای دینی و نیز استدلال ملحدان مبنی بر عدم وجود خدا، دفاع قابل قبولی از باورهای دینی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtue Rationality and Religious Beliefs: with an Emphasis on Theory of Sosa

نویسنده [English]

  • Saeedeh Fakhkhar Noghani

PhD of Philosophy of Religion and New Theology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Virtue epistemology is a new recent approach to epistemology that gives to epistemic or intellectual virtues an important role. Having many similaritywith Externalist Reformed Epistemology, Virtue based view can be used as a new model in religious epistemology. We can define religious virtue and religious perspective that produce true apt beliefs. These presuppositions lead to a new concept of rationality that can defend the rationality of religious beliefs.Therefore we can hold the possibility of religious knowledge against skepticism and its rationality against atheism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue Epistemology
  • Intellectual Virtue
  • Epistemic Perspective
  • Virtue Rationality
  • Comprehensive Coherence
  • Safety
Audi, Robert (1998), Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, London & New York: Routledge.
Geivett, R. Douglas & Sweetman, Brendan (1992), Contemporary Perspective on Religious Epistemology, New York: Oxford university press.
Geoffrey, T. Brwon (1984),“A Defence of Pascal's Wager”, Religious Studies, vol. 20.
Kvanvig, Jonathan (2008),“Closure and Alternative Possibilities”, Handbook of Skepticism, New York: Oxford University Press.
Plantinga, Alvin (2000), Warranted Christian Belief, New York: Oxford University Press.
Pritchard, Duncan (2003), “Reformed Epistemology”, International  Philosophical Quarterly , 43/1.
Sosa, E. & Bonjour, L (2003), Epistemic justificstion: Internalism vs Externalism  Foundation vs virtue, Oxford: Blackwell publishing.
Sosa, Ernest (1991), Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press.
Id (2004), “Reply to Keith De Rose”, Ernest  Sosa  and  his Critics, Ed. John Greco, New york: Blackwell Publishing Ltd.
Id (2007), A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Oxford: Clarendon Press, Vol. 1.
Id (2009),Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, Oxford: Clarendon Press, Vol. 2.
Id (2011), Knowing Full Well, Prinston: Prinston University Press.
Wainwright, William (1999), philosophy of Religion, Canada: Wadsworth Publishing Company.