بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این مقاله مهم‌ترین عناصر فکری کرکگور در بحث ایمان بررسی و بازسازی شده است. از دیدگاه کرکگور ایمان، حقیقتی انفسی است که با هیچ یک از مقولات تجربی و عقلی قابل قیاس نیست. در ادیان آسمانی به جای تحلیل‌های موشکافانه علمی بر حقایق انفسی که موجب شکوفایی درون و جان انسان‌هاست، تأکید می‌شود. ایمان گرچه به ظاهر امری تناقض‌نماست، در واقع، محال و تناقض منطقی را موجه نمی‌داند بلکه خصوصیت متعالی دین را برای پرهیز از اینکه ایمان را بتوان به طور کامل قابل درک کرد، حفظ می‌کند. ایمان با دوگانه اختیار انسان از یک طرف و موهبت الهی از طرف دیگر همراه است. نقطۀ اوج ایمان یا همان ثمرة آن، عشق است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstruction Kierkegaard's Thought on Faith

نویسنده [English]

  • Mohsen Talaii Mahani

Faculty Member of Humanities , University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

In this paper the most important thought elements of Kierkegaard on faith discussion have been surveyed. According to Kierkegaard, the actual faith is subjective which is not comparable with any of experimental and intellectual categories. In abrahamen religions, instead of analyses based on the scientific scrutiny, the emphasis is on the subjective facts that cause the bloom of inner side of human. Although faith seems to be a paradox, it doesn't in fact rationalize the logic paradox, But it saves the exalted characteristic of religion to avoid from making the faith completely understandable. The faith is together with the human's liberty on the one side and the divine endowment on the other side. Love is the peak or the fruit of the faith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • Kierkegaard
  • paradox
  • fact
  • faith leap
  • Love
  • subjective
بارت (1362)، اگزیستانسیالیسم چیست؟، ترجمۀ منصور مشکین‌پوش، تهران: آگاه.
بلاکهام (1368)، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز.
بدوی، عبدالرحمن (1973)، دراسات فی الفلسفۀ الوجودیۀ، بیروت: دار الثقافه.
حباتر (1970)، مشکلۀ الحریۀ فی الفسلفۀ الوجودیۀ، قاهره: مکتبۀ الانجلو المصریه.
کاپلستون (1361)، بررسی‌هایی در پوزیتیویسم منطقی و اگزیستانسیالیسم، ترجمه علی‌اصغر حلبی، تهران: زوار.
همو (1367)، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری، ج7، تهران: امیر کبیر.
میخائیل، فوزیه (1962)، سورین کیرکجورد ابوالوجودیه، قاهره: دار المعارف مصر.
هوردرن، ویلیام (1368)، راهنمای الهیات پروتستان، ترجمه طه میکائیلیان، تهران: علمی و فرهنگی.
وال، ژان (1357)، اندیشه هستی، ترجمه باقر پرهام، تهران: طهوری. 
Edwards, Paul (ed.), (1967), Encyclopedia of Philosophy, Macmillan Publishing Company.
Eliade, Mircea (ed.), (1987), Encyclopedia of Religion, vol. 8, Macmillan Publishing Company.
Evans (1983), Kierkegaard "Fragments" and "Postscript", Humanities Process International.
Hannay (1982), Kierkegaard, Routledge and Kegan Poul.
Kierkegaard, Soren (1974a), Concluding Unscientific Postscript, Swenson and Lowrie (ed.), Princeton: PrincetonUniversity.
Id. (1974b) Fear and Trembling and The Sickness, Unto Death, trans. with introd. and notes by W. Lowrie, Princeton: PrincetonUniversity.
Id. (1974c), Christian Discourses, Lowrie (ed.), Princeton: PrincetonUniversity.
Id. (1967), Journals and Papers, Hong (ed.), IndianaUniversity.
Id. (1972), A Collection of Critical Essays, Thompson (ed), Anchor Books.
Id. (1962), Works and Love, Hong (ed.), New York.
Id. (1985), Philosophical Fragments, Hong (ed.), PrincetonUniversity.
Id. (1987), Either / or, Hong (ed.), Princeton: PrincetonUniversity.
Malantschuk (1974), Kierkegaard's Though, Princeton: PrincetonUniversity.
Macquarie (1972), Existentialism, London: Penguin Books.