مقالات دوره 18، شماره 2- شماره پیاپی 36، پاییز و زمستان 1399
1. معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30497/prr.2022.240880.1675

وحید سهرابی فر؛ ابوالقاسم فنائی