1. معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30497/prr.2022.240880.1675

وحید سهرابی فر؛ ابوالقاسم فنائی


2. ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه پلانتینگا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30497/prr.2022.240294.1657

ملیحه آقائی؛ سید احمد فاضلی؛ زهرا خزاعی


3. دین و اسطوره: تحلیل و نقد رهیافت دین‌شناختی سوّاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.30497/prr.2022.240723.1672

رحیم دهقان


4. ارزیابی معنای زندگی از گذرگاه تأمل در ایماژهای ابوالعلاء معری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.30497/prr.2022.241093.1687

یداله رستمی؛ سهام مخلص