1. دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-262

10.30497/prr.2020.13798.1523

عبدالله نصری


2. اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-184

عبدالله نصری


3. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن


4. بررسی انتقادی دیدگاه ملاصدرا در تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-116

توکّل کوهی گیگلو