کلیدواژه‌ها = اختیار
رابطۀ فلسفه و دین در انسان‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلای فلسفه

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 119-140

10.30497/prr.2021.238770.1595

سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم؛ میترا پورسینا


دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 241-262

10.30497/prr.2020.13798.1523

عبدالله نصری


مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1585

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن


اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 159-184

10.30497/prr.2015.1592

عبدالله نصری


بررسی انتقادی دیدگاه ملاصدرا در تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 97-116

10.30497/prr.2013.1417

توکّل کوهی گیگلو