1. علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم مطلق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 121-141

فیلیپ (علی) لنسل؛ حسین غفاری


2. رد ایده آلیسم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 159-188

مرتضی قرائی(مترجم) جورج ادوارد مور(نویسنده)