1. تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-129

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


2. استیفای عوامل مهجوریت ایده «ترادف مفهومی» در باب صفات الهی (با تأکید بر آثار ابن سینا و شیخ احسائی)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-256

محمود هدایت‌افزا


3. جایگاه فلسفه دین در سنّت فلسفة اسلامی به روایت ابن‌سینا

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-64

حسین غفاری


4. جهت جمله ای و جهت شیئی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 125-148

محمد سعیدی مهر