1. آیا استدلال از طریق تنظیم ظریف خداباورانه است؟

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 159-181

10.30497/prr.2021.241083.1686

محمدابراهیم مقصودی


2. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 41-64

10.30497/prr.2018.2330

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


3. از سازگارگرایی تا ضدسازگارگرایی خداباوری و تکامل داروینی: بررسی و نقد چهار دیدگاه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 71-88

10.30497/prr.2015.1634

سیّدحسن حسینی


4. تحلیل و نقد شرطیه پاسکال با توجه به نظریه تصمیم سازی

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 129-163

10.30497/prr.2012.1201

رضا اکبری؛ عباس خسروی فارسانی