کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورت‌های علمی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا با تأملی در قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول در بسائط

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 249-268

10.30497/prr.2020.2746

سیدمحمد انتظام


نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 127-150

10.30497/prr.2018.2340

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیها


جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 135-154

10.30497/prr.2020.1751

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر


بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1040

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 95-109

10.30497/prr.2012.1042

محمد صادق زاهدی


مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 101-126

10.30497/prr.2012.1116

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی


بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 109-128

10.30497/prr.2012.1200

سید علی علم الهدی