1. مقایسه مواضع هایدگر متقدم و متاخر در باب نقد و چیرگی بر متافیزیک با ملاحظه اثرپذیری آن از الهیات مسیحی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-182

10.30497/prr.2021.14980.1582

مهدی پاکنهاد؛ عباس یزدانی


2. تضعیف خدای متافیزیکی در عقلانیت سوژه مدرن از منظر هایدگر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 223-238

10.30497/prr.2021.239185.1613

هانی اشرفی؛ امیر مازیار


3. بررسی معنای هستی- خداشناسی در اندیشه هایدگر متاخر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-36

10.30497/prr.2019.2483

هانی اشرفی؛ امیر مازیار


4. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 105-144

10.30497/prr.2012.1190

علی اصغر خندان


5. مساله عینیت پیشینه تاریخی و وجود فلسفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 101-116

10.30497/prr.2012.1216

مجید ملایوسفی