1. میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-61

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش


2. شلایر ماخر و تجربه دینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 145-158

مجتبی زروانی