1. جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154

10.30497/prr.2020.1751

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر


2. اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-184

10.30497/prr.2015.1592

عبدالله نصری


3. علیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 169-184

10.30497/prr.2012.1178

امیر مازیار(مترجم) تیم کرین(نویسنده)


4. علیت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 165-201

10.30497/prr.2012.1202

علی اصغر خندان(مترجم) ریچاد تیلور(نویسنده)


5. انواع مختلف علیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 207-232

10.30497/prr.2012.1194

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)