1. قوانین طبیعت ، علیت و استقرا در تراکتاتوس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 95-119

10.30497/prr.2012.1153

حسین شیخ رضایی؛ سروش دباغ


2. علیت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 165-201

10.30497/prr.2012.1202

علی اصغر خندان(مترجم) ریچاد تیلور(نویسنده)