1. معرفت‌شناسی گواهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-82

عباس دهقانی نژاد


2. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-170

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی


3. علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم مطلق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 121-141

فیلیپ (علی) لنسل؛ حسین غفاری


4. نقش خیال در معرفت شناسی و دین شناسی صدرالمتالهین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 83-95

مریم صانع پور


5. روش شناسی علوم قرآن از منظر فلسفه علم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 151-177

ابراهیم فتح اللهی