1. الگوی نوین پوکینگ‌هورن از ارتباط خدا با عالم با نقد تصور سنتی توماسی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-130

10.30497/prr.2020.75446

نیما نریمانی


2. سعادت ناقص و کامل و ارتباط آن با رؤیت خداوند از دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-222

حسین هوشنگی؛ منصوره ملکی


3. الهیات تمثیلی یا الهیات تشکیکی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-89

افلاطون صادقی


4. یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 69-82

حسن قنبری