1. تقریرهای مختلف از برهان محقق اصفهانی در اثبات وجود خداوند

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 167-183

10.30497/prr.2018.2120

محمد محمدرضایی؛ مهدی خیاط زاده


2. بررسی نقد بنت بر ردیۀ کانت بر براهین اثبات نظری خداوند

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-22

10.30497/prr.2017.1963

آروین آذرگین


3. هایک و بازسازی برهان وجودی گودل

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 183-203

10.30497/prr.2016.1851

محمد معارفی؛ محسن فیض بخش


4. یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 69-82

10.30497/prr.2012.1144

حسن قنبری


5. براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 89-117

10.30497/prr.2012.1183

عبدالرضا حسامی فر