کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
پدیدارشناسی معنای زندگی در اندیشه هوسرل

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 29-48

10.30497/prr.2021.239343.1618

علیرضا فرجی


کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 157-176

10.30497/prr.2020.2728

حمیدرضا عرفانی فر؛ حسن قنبری


وجود لنفسه در فلسفه سارتر

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 77-95

10.30497/prr.2012.1129

هدایت علوی تبار


رابطه پدیدار شناسی و منطق هگل

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 129-155

10.30497/prr.2012.1148

محمد مشکات؛ مهدی دهباشی