1. فضیلت پایه و پایگی صدق در اخلاق عرفانی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 173-195

10.30497/prr.2018.2335

سید احمد فاضلی


2. نظریه مطابقت صدق راسل، به موازات تحولات وی

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 51-76

10.30497/prr.2012.1128

مرتضی قرایی؛ عبدالله نصری


3. برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 119-144

10.30497/prr.2012.1184

سید مرتضی حسینی شاهرودی


4. توجیه و تحلیل معرفت

دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 11-44

10.30497/prr.2012.1231

رضا محمدزاده


5. نقدی بر انسجام گرایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 173-185

10.30497/prr.2012.1229

محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)