1. تبیین وجودی ملاصدرا از علم و نتایج آن در تبیین علم الهی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 137-158

10.30497/prr.2021.241056.1683

مژگان فتاحی؛ علی ارشد ریاحی؛ حمیدرضا شاکرین


2. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 131-148

10.30497/prr.2015.1637

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


3. ملاصدرا و شناخت هستی، راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 33-50

10.30497/prr.2012.1127

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان


4. تبیین نقش مبدا هستی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 143-159

10.30497/prr.2012.1155

محمد رضا محسنی


5. براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 89-117

10.30497/prr.2012.1183

عبدالرضا حسامی فر


6. امکان وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 67-88

10.30497/prr.2012.1198

حسین سوزنچی