1. شرایط یک نظریة «معنای زندگی» از دیدگاه سوزان ولف

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-174

10.30497/prr.2020.75448

طاهره اشراقی؛ محمدرضا بیات


2. کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-122

10.30497/prr.2017.1910

سیده زهرا رشیدی فرد؛ محسن جوادی


3. جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناخت‌گرایی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-142

10.30497/prr.2016.1848

داود صدیقی؛ امیر عباس علیزمانی


4. طبیعت‌گرایی خوش‌بینانه و معناداری زندگی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-164

10.30497/prr.2016.1849

مسعود طوسی سعیدی


5. نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-90

10.30497/prr.2016.1760

احمد پورقاسم شادهی؛ ریحانه سادات عظیمی؛ امیر عباس علیزمانی


6. معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-150

10.30497/prr.2012.1058

هدایت علوی تبار؛ مریم محبتی


7. معنای معنای زندگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-89

10.30497/prr.2012.1158

امیر عباس علیزمانی