1. مطالعة انتقادی دیدگاه نصر حامد ابو زید در باب ماهیت وحی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-124

10.30497/prr.2012.1057

میثم توکلی بینا


2. تحلیل روش شیخ اشراق در مسئله تبیین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 83-117

10.30497/prr.2012.1174

سید عباس ذهبی


3. انواع مختلف علیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 207-232

10.30497/prr.2012.1194

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)


4. فلسفه و تاریخنگاری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 185-215

10.30497/prr.2012.1220

فریبا پات (مترجم) ویلیام دری (نویسنده)