1. علم قبل از ایجاد خداوند به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بلا معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری


2. مقایسة ماهیّت تجربۀ عرفانی بر اساس نظریۀ علم حضوری و حصولی علامه طباطبایی و ساخت گرایی استیون کتس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-98

سید حاتم مهدوی نور؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد تقی فعالی


3. علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم مطلق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 121-141

فیلیپ (علی) لنسل؛ حسین غفاری