1. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-148

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


2. علم قبل از ایجاد خداوند به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بلا معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری


3. مقایسة ماهیّت تجربۀ عرفانی بر اساس نظریۀ علم حضوری و حصولی علامه طباطبایی و ساخت گرایی استیون کتس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-98

سید حاتم مهدوی نور؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد تقی فعالی


4. تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 129-152

محمد سعیدی مهر؛ وحید خادم زاده


5. علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم مطلق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 121-141

فیلیپ (علی) لنسل؛ حسین غفاری