1. نگاهی انتقادی به تفسیر درمان‌گرانه (ضدمتافیزیکی) از تراکتاتوس، و خوانش کرکگوری از ویتگنشتاین اول

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 177-199

10.30497/prr.2020.2729

علی صادقی


2. مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 211-224

10.30497/prr.2018.2338

سیدامیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی


3. ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 65-79

10.30497/prr.2012.1048

محمد علی عبداللهی


4. اعتبار و حقیقت در اخلاق، افتراق و اشتراک اخلاق طباطبایی و اخلاق ویتگنشتاین متقدم

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 175-192

10.30497/prr.2012.1133

سروش دباغ؛ حسین دباغ


5. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 21-56

10.30497/prr.2012.1172

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


6. فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 57-81

10.30497/prr.2012.1173

سروش دباغ؛ رضا مثمر


7. ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 69-104

10.30497/prr.2012.1189

محمد حسین مهدوی نژاد


8. نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 107-123

10.30497/prr.2012.1225

محمد حسین مهدوی نژاد