کلیدواژه‌ها = بازی زبانی
لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین دربارة دین و باور دینی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-48

10.30497/prr.2014.1538

نوّاب مقربی؛ امیرعباس علی زمانی


ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 65-79

10.30497/prr.2012.1048

محمد علی عبداللهی


توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 21-56

10.30497/prr.2012.1172

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده