1. انسان متعالی و رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 93-115

10.30497/prr.2021.240358.1659

متین السادات عرب زاده؛ ابوالقاسم فنائی


2. نگاهی انتقادی به تفسیر درمان‌گرانه (ضدمتافیزیکی) از تراکتاتوس، و خوانش کرکگوری از ویتگنشتاین اول

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 177-199

10.30497/prr.2020.2729

علی صادقی


3. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 131-153

10.30497/prr.2012.1044

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


4. معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


5. تفسیر فلسفی کرکه گور و لویناس از داستان ابراهیم (ع)

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 51-74

10.30497/prr.2012.1121

محمد اصغری


6. بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 119-135

10.30497/prr.2012.1160

محسن طلایی ماهانی