1. زبان تمثّلی وحی از نگاه غزالی

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 69-91

10.30497/prr.2018.2115

سعیده سعیدی؛ موسی ملایری


2. نقش تربیتی انبیا (ع) در سیر معرفتی انسان‌ها از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 23-45

10.30497/prr.2016.1844

میترا (زهرا) پورسینا


3. جایگاه معرفت‌شناختی انبیاء در سیر معرفتی انسان ها از دید غزالی: نقش تعلیمی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-46

10.30497/prr.2015.1632

میترا (زهرا) پور سینا


4. پی گیری اثرپذیری ساحت عقیدتی از ساحت های غیر عقیدتی با نظر به شاخص های فکری غزالی

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 39-64

10.30497/prr.2012.1047

زهرا(میترا) پور سینا


5. قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 95-109

10.30497/prr.2012.1042

محمد صادق زاهدی


6. معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


7. مواضع ناسازگاری مباحث علوم طبیعی و آموزه های دینی از دیدگاه غزالی: سببیت و نفس

دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 129-150

10.30497/prr.2012.1235

علیرضا اژدر