1. دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-262

10.30497/prr.2020.13798.1523

عبدالله نصری


2. تحلیلی از هم‌سویی خط فکری سید مرتضی با معتزلیان بصری در تبیین ماهیت اراده خداوند

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-62

اکبر اقوام کرباسی


3. ارزیابی نظریۀ شوپنهاور دربارۀ معنای زندگی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

یداله رستمی


4. اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-184

عبدالله نصری


5. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


6. پاره ای از نوآوری های حکیم رفیعی قزوینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 119-128

سید محمد حکاک